top of page

שירותים
1.1 לפני שאתה רוכש שירות Word Cloud, Inc., תוכל לראות רשימת שירותים. אתה יכול לבחור את החבילה הרצויה מבין השירותים המפורטים. תנאים והגבלות אלה חלים על כל השירותים שתבחר. Word Cloud, Inc. שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק לך שירות כלשהו מכל סיבה שהיא. על אף אחריותנו לזמן הפעולה המפורט בסעיף 17 להסכם זה, Word Cloud, Inc. שומרת גם את הזכות להפריע לגישה לשירותים במקרה חירום לצורכי תחזוקה שוטפים. אתה יכול להזמין שירותים נוספים בכל עת. להלן כל השירותים הנוספים מכונים "שירותים". כל השירותים המוצעים כפופים לזמינות וכל התנאים וההגבלות של הסכם זה חלים.
2. תיקוני הסכם משתמש

הסכם זה מכיל את מערך התנאים וההגבלות המלא (כמוגדר להלן) החלים על שירותי Word Cloud, Inc. שנרכשו על ידך. Word Cloud, Inc. רשאית לשנות בכל עת את תנאי הסכם זה, כולל העמלות (כמוגדר להלן) ו- Word Cloud,

Inc. מחויבת ליידע את המשתמש בעדכונים לתנאים, כולל אך לא רק הודעות אינן מוגבלות להודעות דוא"ל, התראות על אתר והתראות מדיה חברתית.
2.1 אנו עשויים לשנות הסכם זה מעת לעת. אתה מסכים כי אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות זאת. אתה מסכים כי אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעשות זאת באופן חד צדדי. גרסה מעודכנת תחליף כל גרסה קודמת מיד עם פרסומה, אלא אם כן הגרסה המתוקנת זהה לגרסה הקודמת, שכבר אינה תקפה מבחינה חוקית. כל תיקון של צד שלישי בהסכם זה ייחשב כבלתי תקף.

2.2 אנו מסכימים כי אם יחולו שינויים בהסכם שלנו, אנו נשנה את 'התאריך האחרון האחרון' בראש הסכם זה. אתה מסכים לבקר מחדש בעמוד זה מעת לעת. אתה מסכים לציין את התאריך בו תוקן לאחרונה הסכם זה. אם התאריך "שונה לאחרונה" נותר ללא שינוי מהפעם האחרונה שבה צפית בהסכם, אתה יכול להניח שההסכם לא השתנה מאז הפעם האחרונה שראית אותו. אם התאריך "שונה לאחרונה" השתנה, אתה יכול להיות בטוח שתנאי ההסכם שונו.

2.3 אם עליך להפסיק את השירותים כתוצאה מכל שינוי שביצענו, עליך לבטל על ידי בקשה בכתב תוך שלושים (30) יום מיום "השינוי האחרון" לעיל. שימוש מתמשך בשירותים לאחר תאריך כניסתו של כל הודעה כזו יהווה הסכמתך לשינויים.

2.4 ויתור - אם אינך בודק הסכם זה באופן קבוע, באחריותך הבלעדית להתעלם משינויים בהסכם זה. יש לך את הזכות לעיין בגרסה מתוקנת זו בכל עת. Word Cloud, Inc. לא תהיה אחראית לכל הזנחה שתבדוק על ידך.

מדיניות הסכם וביטול
3.1 התנאים הראשוניים של השירותים מתחילים כאשר אנו שולחים אליך דוא"ל לאישור הזמנה או מספקים לך את השירותים והם כפופים לקבלת הכספים החוקיים שלך. משך תקופת השירותים נבחר על ידך ומצוין במועד הזמנת השירותים שלנו. אינך רשאי לסיים הסכם זה במהלך התקופה הראשונית (ותקופת החידוש) אלא אם כן Word Cloud, Inc. כברירת מחדל. לאחר התקופה הראשונית, הסכם זה יחודש אוטומטית באותם התנאים וההגבלות כמו ב-

תקופה ראשונית, אלא אם כן הופסק או בוטל על ידי אף אחד מהצדדים במסגרת הסכם זה.
3.2 Word Cloud, Inc. רשאית גם לסיים הסכם זה בכל עת מכל סיבה שהיא או ללא סיבה ("סיום ללא סיבה"). במקרה כזה, Word Cloud, Inc. תעביר לך הודעה בכתב.

3.3 במקרה ש- Word Cloud, Inc. מבטלת הסכם זה על פי אחד מהתנאים המפורטים בזאת, למעט סיום ללא סיבה בהתאם לסעיף 3.2, Word Cloud, Inc. לא תחזיר את כל העמלות ששולמו או ששולמו מראש לפני הביטול. ואתה מחויב לשלם את כל העמלות והחיובים לפני ביטול השירותים בתוקף. במקרה ש- Word Cloud, Inc. תסיים את ההסכם, כל העמלות ששולמו מראש לא יוחזרו. סיום הסכם זה לא יפטור מכם את חובתכם לשלם עמלות כלשהן שנצברו או ישולמו ל- Word Cloud, Inc. לפני מועד סיום הסכם זה.

3.4 בנוסף, ל- Word Cloud, Inc. הזכות לסיים כל חלק בהסכם זה. Word Cloud, Inc. עשויה להפסיק את השירות שלך כאשר הוא (א) מפר את התוכן המתואר במדיניות השימוש המקובל ("AUP"); (ב)

מפר או מפר זכויות קניין רוחני או זכויות פרטיות או זכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו; (ג) לא מציית לכל חוק, תקנה או תקנה של Word Cloud, Inc. שייקבעו, ולעניין כל דבר בהסכם זה, ל- Word Cloud, Inc. לא תהיה כל אחריות או חובה לפקח או (ד) העלה, פרסם או שידר תמונות, טקסטים, גרפיקה, קוד או סרטונים ש- Word Cloud, Inc. רואים כלא חוקיים או בסיכון גבוה. בדוק את התוכן שלך, או כל תוכן שהועלה או פורסם על ידי המשתמשים שלך בכל עת. אתה נשאר אחראי לתוכן שלך, ולכל אחריות הנובעת מכך.
הגדרת חשבון
4.1 בעת ההרשמה לחשבון תתבקש להתחבר (דואר אלקטרוני) וסיסמה. אתה רשאי להשתמש בשירות או לשנות את הנתונים והתוכן שלך באמצעות זיהוי משתמש וסיסמה כאלה בלבד. אתה האחראי הבלעדי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמה שלך ולכל הפעילויות המתרחשות באמצעות אישורים אלה. אתה מסכים להודיע לנו באופן מיידי על כל גישה בלתי מורשית לשימוש בחשבונך או כל הפרת אבטחה אחרת.

4.2 עליך לספק לנו כתובת דוא"ל ראשית ולהבטיח את זמינותה. כל ההתראות והתקשורת בינינו יישלחו לכתובת הדוא"ל שמסרת, לכן עליך לשמור על כתובת זו פתוחה ולהודיע לנו אם כתובתך משתנה. אם איש הקשר ו / או פרטי החיוב שלך ישתנה, עליך להודיע לנו על מנת שנוכל לעדכן את חשבונך. אנא ודא ששם הדומיין שלנו וכתובות דוא"ל אחרות שעליהן אנו מספרים לך אינם כלולים ברשימות חסימות דואר זבל המשמשות אותך או ספק הדוא"ל שלך.
4.3 מתן פרטי קשר שגויים או לא מדויקים מכל סוג שהוא יביאו לכך ש- Word Cloud, Inc. לא תוכל לספק את השירותים כראוי והפרעות לשירותים עקב בעיה זו לא יהיו מתחייבות על ידי SLA; מסירת מידע כוזב / מרמה מכל סוג שהוא תהיה כפופה לתנאים הרלוונטיים בהסכם זה 3 ועלולה לגרום לסגירת חשבונך.
4.4 Word Cloud, Inc. שומרת לעצמה את הזכות לסרב לספק שירותים ולהפסיק את גישתך לחשבון Word Cloud, Inc. שלך בתוקף מיידי כאשר (א) תנאי אספקת השירותים של Word Cloud, Inc.

אינם מתקיימים; (ב) היה כשל בביצוע חוזה עם עסק הקשור ל- Word Cloud, Inc. או עם שותף של Word Cloud, Inc.; (ג) הפר את התנאים וההגבלות של עסק הקשור ל- Word Cloud, Inc. או שותף של Word Cloud, Inc.; (ד) אם, על סמך נתונים זמינים, אנו מאמינים כי אתה עלול לסרב לבצע את החוזה או להפר את תנאינו; או (ה) אם אנו סבורים כי הפרת את התנאים וההגבלות של עסק הקשור ל- Word Cloud, Inc. או שותף של Word Cloud, Inc.. תנאים או תנאים.

4.5 אתה אחראי לכל הפעילויות והשינויים בחשבונך. לכן אנו ממליצים בחום לשמור על אמצעי סודיות מחמירים כדי להגן על קבצים, ספריות והרשאות סקריפט. אנו מניחים כברירת מחדל שיש לך את היכולת הטכנית לנהל את השירות שלך. אתה אחראי לכל בעיה הנובעת משינויים בחשבונך, לרבות, אך לא רק, נזק לאתרך, נזק לאתר ו / או ציוד Word Word Inc., ונזק לכל אתר אחר.

4.6 כל אדם טבעי יחיד רשאי להקים חשבון חוקי רק ב- Word Cloud, Inc. אלא אם כן החשבון הקודם אינו תקף עוד ואינו מוגבל באופן זמני או לצמיתות בגין הפרה של התנאים וההגבלות. אתה מסכים ומתיר ל- Word Cloud, Inc. להשתמש בטכנולוגיה, כולל מעקב אחר טביעות אצבעות הדפדפן, כדי למנוע שימוש לרעה בחשבון, ו- Word Cloud, Inc. מסכים כי יש להשתמש בכל הטכנולוגיה בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. אנשים משפטיים בודדים אינם כפופים להגבלה זו.

5. קניין רוחני
5.1 ניתן להשתמש בכל השירותים המוצעים באמצעות Word Cloud, Inc. למטרות חוקיות בלבד.
5.2 בינך לבין Word Cloud, Inc., Word Cloud, Inc. מצהירה כי אין בבעלותה או בתוכן השימוש שאתה מספק בשירותים שלך ו / או (כולל אך לא מוגבל) לטקסט, תוכנה, מוסיקה , צלילים, יצירות אורקולי, סרטים, תמונות, אנימציות, קטעי וידאו וגרפיקה, "שלך (" התוכן "). השימוש שלך במוצרי Word Cloud, Inc. ו / או שירותים מעניק בזאת ל- Word Cloud, Inc. לא בלעדי, עולם-

רישיון רחב ונטול תמלוגים לשימוש בתוכן שלך כדי להעביר, לשכפל, להכין עבודות נגזרות, להציג, לבצע ולהופיע באמצעות שידור באינטרנט.
5.3 Word Cloud, Inc. עשויה, אך אינה מחויבת, לספק לך חומרים מסוימים, כולל אך לא רק תוכנת מחשב (בקוד אובייקט או בצורת קוד מקור), קבצי נתונים או פיתוח מידע, Word Cloud, Inc. או שלה ספקים עם שמות דומיינים, כתובות דוא"ל, כתובות רשת אחרות שהוקצו לך במסגרת הסכם זה וטכנולוגיה, שיטות, ציוד ותהליכים קנייניים אחרים משמשים את Word Cloud, Inc. בכדי לספק לך את השירותים ("חומרי מאסטר"). בכפוף לתנאים ולהגבלות של הסכם זה, Word Cloud, Inc. מעניקה לך רישיון מוגבל, ניתן לביטול, שאינו ניתן להעברה, שאינו בלעדי, לשימוש בחומר הנושא אך ורק בקשר עם השירותים. רישיון זה מסתיים עם סיום הסכם זה. אתה מאשר ומסכים לכך ש- Word Cloud, Inc. הבעלים של כל הזכויות, הכותרת והאינטרס, או רוכשת אחרת את כל הרישיונות החלים על חומר הנושא, כל זכויות היוצרים, סודות המסחר, הפטנטים, הסימנים המסחריים ואינטלקטואלים אחרים.

זכויות רכוש. כל שימוש בלתי מורשה בחומר הנושא לאחר סיום הסכם זה אסור בהחלט. אתה מסכים שלא תעלה, תעביר, תשכפל, תפיץ או תנצל בדרך כלשהי חומר מתארח ללא אישור בכתב.

5.4 הסכם זה אינו מהווה רישיון לשימוש בסימן השירות Word Cloud, Inc. או בכל סמל סחר אחר. השימוש אסור בהחלט בסימן שירות של Word Cloud, Inc. או כל סימן מסחרי אחר ללא הסכמה מראש ובכתב של Word Cloud, Inc.

5.5 אתה מודע לכך שאפילו נזקים סמלי עשויים להיות כרוכים בהוצאות של אגרות משפט משמעותיות, הוצאות נסיעה, עלויות וסכומים אחרים. אתה מסכים שתשלם את כל העמלות וההוצאות כאמור, אם ייווצרו.
מדיניות תוכן ושימוש מקובל
6.1 אתה מסכים לציית למדיניות השימוש המקובל ב- Word Cloud, Inc., אשר ניתן למצוא על ידי ביקור באתר האינטרנט של Word Cloud, Inc. בכתובת https://www.wordcloud.page/privacy. Word Cloud, Inc. מפרסמת את המדיניות המתוקנת באתר ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את המקובל

מדיניות השימוש בכל עת, ו- Word Cloud, Inc. מחויבת להודיע למשתמשים על עדכונים למדיניות השימוש המקובלת, כולל, אך לא רק, התראות דוא"ל, דוא"ל, דוא"ל אליך, ודואר אלקטרוני אליך ממשתמשים אחרים. התראות אתרים והתראות מדיה חברתית. אתה מסכים לבקר מדי פעם באתר Word Cloud, Inc. ולסקור את מדיניות השימוש המקובלת ביותר, והמשך השימוש שלך בשירות Word Cloud Inc. בעקבות כל יומן שינויים ב- AUP יהווה את הסכמתך ל- AUP החדש ויהיה כפוף לזה. ל- Word Cloud, Inc. תהיה הזכות להשעות את גישתך לשירות בכל עת אם משתמש הקצה פועל תוך הפרה של תנאי השירות או AUP.

6.2 Word Cloud, Inc. אינו מזהה באופן פעיל תוכן המשמש את משתמשי הקצה בשירות Word Cloud, Inc., למרות ש- Word Cloud, Inc. עשויה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפקח טכנית על השירות בו משתמש הלקוח בענן Word, רשת Inc. ו- Word Cloud, Inc. תחקור תלונות על הפרה של זכויות צד ג 'או הפרות של מדיניות השימוש המקובל. word Cloud, Inc. תנסה לצמצם שימוש לרעה בשירות Word Cloud, Inc., יהיה בעל הזכות לשתף פעולה עם רשויות החוק.

רשויות ושומרת לעצמה את הזכות להודיע לרשויות כאלה אם הן חושדות שאתה ומשתמשי הקצה שלך עוסקים בפעילות המפרה את החוקים, התקנות והמדיניות של תחומי השיפוט שבהם אתה והשרת נמצאים. כל ההוראות הכלולות בסעיף זה נועדו להעניק זכויות לצדדים שלישיים, אך אין לאף צד ג 'זכות לאכוף את אחד מתנאי הסכם זה.

6.3 אתה מסכים כי Word Cloud, Inc. לא תהיה אחראית כלפיך או משתמשי הקצה שלך בגין הפרה של מדיניות השימוש המקובל ואת החוקים, התקנות והמדיניות של תחומי השיפוט שבהם אתה והשרתים נמצאים, כולל המילניום הדיגיטלי. חוק זכויות יוצרים.

6.4 Word Cloud, Inc. רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את גישתך לשירותים ולסיים הסכם זה. זאת בשל הפרה של תנאי השירות ומדיניות השימוש המקובלת על ידיך או משתמשי הקצה שלך או לקוחות במורד הזרם.

6.5 Word Cloud, Inc. מתייחסת ברצינות רבה לנושא פורנוגרפיה של ילדים ויש לאסור לחלוטין את השימוש שעלול להזיק בשירותינו על ידי קטינים. עם זאת, האפוטרופוסים שלהם עשויים לאשר לקטינים

להשתמש בשירותי Word Cloud, Inc. על בסיס מוגבל. כל תוכן העלול להיחשב כפורנוגרפיית ילדים יוסר והגישה אליו אסורה, וזה חל על כל שירות Word Cloud, Inc. כל לקוח שניגש לפורנוגרפיה של ילדים המתארח באמצעות Word Cloud, Inc. יוסר מיידית מהשירות ורשויות אכיפת החוק המקומיות יקבלו הודעה על כך. אתה מסכים לשתף פעולה עם Word Cloud, Inc. בחסימת גישה לפורנוגרפיה של ילדים, כל פורנוגרפיה של ילדים, או כל שידול, פיתוי או פיתוי של קטינים לפעילות מינית או מעשים מגונים, אסור בהחלט וגם ייחשב לאותה בעיה כמו פורנוגרפיה של ילדים. . Word Cloud, Inc שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים משפטיים נגד לקוחות המארחים או ניגשים לפורנוגרפיה של ילדים באתר Word Cloud, Inc.

6.6 אם אתה חושד שפורנוגרפיה בילדים מתארחת ברשת Word Cloud, Inc., אתה מוזמן לשלוח מיידית תלונה על שימוש לרעה לכתובת הדוא"ל של תלונה בנושא Word Cloud Inc., ולכלול את שם הקובץ או כתובת האתר של הלקוח (או מקום אחר), הקורבן (אם ידוע), תאריך הלידה, תאריך הייצור ומידע אודות

תמונה חשודה (מרובה). ) וכל מידע אחר. לחלופין, אתה יכול להשתמש ב- CyberTipline כדי לדווח על חשד לפורנוגרפיית ילדים, ותלונות על פורנוגרפיה של ילדים שאינה מתארחת על ידי Word Cloud, Inc. יש להפנות לאכיפת החוק או לאתר :.

6.7 אנו מכבדים את זכויות הקניין הרוחני של כל הצדדים ואימצנו מדיניות סיום למפרים חוזרים ונשנים המבוססים על חוק Digital Millennium Copyright Act. עותק של מדיניות סיום המפר החוזר שלנו זמין ללקוחותינו על פי בקשה.
6.8 אתה מסכים שאתה אחראי למניעת קטינים שבטיפולך לגשת לכל תוכן מזיק או בלתי הולם ישירות או בעקיפין משירותי Word Cloud, Inc. שרכשת. אתה מסכים שלא לאפשר לקטינים לגשת לאף אחד מהשירותים ולקחת מגבלות רלוונטיות כדי למנוע מהם לעשות זאת. מסנני אבטחה מקוונים מסחריים רבים זמינים אשר יכולים לסייע למשתמשים להגביל גישה מזיקה או בלתי הולמת של קטינים. שים לב כי אתר זה אינו מתחייב או מתחייב לגבי מוצר או שירות כלשהו המופנים באתרים אלה וממליץ למשתמשים לבצע בדיקת נאותות מתאימה לפני

רכישה או התקנה של כל פילטר מקוון. אם קטינים יכולים לגשת למחשב שלך, אתה מסכים לנקוט באמצעים מיוחדים כדי למנוע מקטינים לצפות באתר זה. לבסוף, אתה מסכים שאם אתה הורה או אפוטרופוס לילד קטין, באחריותך למנוע מקטינים לגשת לתכנים בלתי הולמים כלשהם באמצעות שירותי Word Cloud, Inc., ובאחריותך, לא שלנו.

7. מדיניות ספאם ללא סובלנות
7.1 השימוש בכל דואר זבל ברשת Word Cloud, Inc. אסור בהחלט ואנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את שירותך בכל עת אם אתה ומשתמשי הקצה שלך משתמשים ב- SPAM ברשת Word Cloud, Inc.
7.2 Word Cloud, Inc. מפרסמת את המדיניות המתוקנת באתר שלה ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את המדיניות נגד ספאם בכל עת. אתה מסכים לבקר מעת לעת באתר Word Cloud, Inc. ולסקור את המדיניות האחרונה בנושא ספאם, והמשך השימוש שלך בשירות Word Cloud, Inc. לאחר כל יומן שינויים בנושא מדיניות נגד ספאם יהווה את הסכמתך לממשק החדש נגד Anti-Spam. מדיניות ספאם ויהיה כפוף לה. ל- Word Cloud, Inc. יהיה

הזכות להשעות את גישתך לשירות בכל עת אם פעולות משתמש הקצה מפרות את תנאי השירות או את המדיניות נגד ספאם.
8 תשלומים
8.1 תשלומים עבור השירותים יבוצעו לפני מועד פירעון התשלום. השירותים יחויבו באופן אוטומטי ותקופתי, אלא אם כן תקפיד על נוהל הביטול של שירותי Word Cloud, Inc. כמפורט בהסכם זה.

8.2 העמלות הראשוניות והחוזרות עבור השירותים שבחרת יסופקו בטופס ההזמנה המקוון הראשוני. אלא אם כן הועמד משא ומתן ספציפי בינך לבינינו ואושר בהסכם בכתב, דמי ההתקנה ודמי התשלום החוזרים עבור השירותים שתבחר ישולמו בעת ההזמנה המקוונת כתשלום ראשוני וכל דמי ההתקנה / ההתקנה וההקמה המיוחדת העמלות לא יוחזרו. דמי שירות ישולמו מראש ואי תשלום דמי שירות עד לתאריך היעד עלול לגרום להשעיה או לסיום השירות.
8.3 בעת ביצוע תשלום עליך לבחור אמצעי תשלום. Word Cloud, Inc. שומרת לעצמה את הזכות להתקשר בחוזים עם צדדים שלישיים ל-

לעבד את כל התשלומים. צדדים שלישיים כאלה עשויים להטיל תנאים נוספים על עיבוד התשלומים. אם לא תשלם את כל העמלות בעת פירעונן, חשבונך ייחשב כאיחור. עבור עמלות איחור, Word Cloud, Inc. עשויה לגבות ריבית בשיעור מסוים / מקסימלי המותר על פי החוק החל על הסכום שלא שולם.

8.4 אתה מסכים לשלם מיסים כלשהם, לרבות מס הכנסה אישי, מס ערך מוסף או מס מכירה, הנובעים משימושך בשירות. תשלומים, אם תחויב בחיובים נוספים עקב מיסים, הפרשי שער, חיובים בנקאיים, עמלות העברה וכו ', תצטרך לשלם בעצמך.
8.5 אתה מסכים גם לשלם עבור כל עמלות משפטיות, דמי גבייה ועלויות אחרות שייגרמו מ- Word Cloud, Inc. במקביל, Word Cloud, Inc. לא תחזיר כל דמי התקנה, דמי הקמה מיוחדים, שאר העמלות ששולמו מראש.
8.6 לא נקיים בקשות להחזר לאחר ש- Word Cloud, Inc. החלה לספק את השירותים, אלא אם כן הדבר נובע מבעיית איכות נרחבת, כללית ושחזור במוצרי ושירותי Word Cloud, Inc. אתה מבין ומסכים שגם אם אתה מבקש לבטל

שירותים או מוצרים אלה, Word Cloud, Inc. צרכו את העלויות הבסיסיות ולקחה על עצמם את הסיכונים ולכן לא נחזיר עמלות כלשהן.
8.7 מוצרים ושירותים מיוחדים מסוימים עשויים להיות זכאים להחזר כספי, אך Word Cloud, Inc. תהיה זכאית לנכות מההחזר את דמי שער התשלום הנדרשים וחיובים אחרים. Word Cloud, Inc. לא תספק שום סיוע בעניינים כאלה.

8.8 קופונים וקודי קופונים - במקרים מסוימים, Word Cloud, Inc. מספקת קופונים וקודי קופונים אשר, אלא אם כן צוין אחרת, עשויים להיות זמינים רק ללקוחות ראשונים וייתכן שלא יהיו זמינים לאחר שנרשמתם ל- Word Cloud, Inc שירות. תקף. חלק משוברים או קודי קופון תקפים רק לסכום התשלום הראשון. לא ניתן להחיל שוברים וקודי קידום מכירות אלה בעת שדרוג המוצר. כל ניסיון לרעה של קופונים וקודי קופון על ידי חשבון יושעה או יימחק.
8.9 הגנת מחירים - Word Cloud, Inc. עשויה להתאים את מחיר המנוי או המוצר, והתאמות אלה עשויות לחול רק על רכישות חדשות או על רכישות חדשות וגם על חידושים. ללא קשר לשאלה אם

יש התאמת מחירים כלפי מעלה או מטה, Word Cloud, Inc. מבטיחה לכל המנויים את היכולת לחדש את המנוי שלהם בתוך מחזור חיוב אחד (בהתבסס על הצהרת החיוב בזמן הרכישה הראשונית) במחיר הנמוך ביותר בזמן הרכישה והמחיר האחרון; זה לא חל על מנויים שרכשו במחיר הפעיל.

9 שירותי תמיכה
9.1 אלא אם כן צוין במפורש לגבי מוצר מסוים, כל המנויים או המוצרים מציעים רמה מוגבלת של שירותי תמיכה סטנדרטיים בהתאם למנוי או לרמת המוצר שלהם.
9.2 שירותי התמיכה של Word Cloud, Inc. מגולמים בצורה של "נקודות בקשת תמיכה", שהשימוש בהן גוזל מספר מסוים של נקודות בקשת תמיכה בהתאם למחלקת התמיכה והעדיפות, או אם המנוי כולל תקן מוגבל. שירותי התמיכה, הנקודות הנלוות לבקשת התמיכה ניתנות בעת הרכישה ומאופסות על בסיס חודשי.

9.3 Word Cloud, Inc. מטפלת רק בשאלה או בקשה אחת לכל בקשת תמיכה, וכל מחלקת תמיכה מטפלת רק בבקשות התמיכה שלהן היא רלוונטית.
9.4 Word Cloud, Inc. שומרת לעצמה את הזכות לסגור בקשות תמיכה או להגביל את הגישה לחשבון ללא כל מענה לסוגים הבאים של בקשות התמיכה.

מספר השאלות והבקשות העולה על המספר המותר לבקשות תמיכה

לא בתחום האחריות של מחלקת התמיכה

פניות עם תוכן קליל או שאינן מספקות מידע תקף כלשהו.

שאלות הכוללות מידע במסגרת Word Cloud, Inc. הפרת תנאי השימוש של Word Cloud, Inc.
שהופעלו באופן אוטומטי עקב פסק זמן של הפרת חוקים ותקנות מקומיים

תוכן פוגעני, אלים או לא הולם אחרת 10. אמצעי גיבוי ואובדן נתונים 10.1

אתה מסכים שאבטחת הנתונים שלך בשירותים שבהם אתה משתמש נשמרת על ידך וכי Word Cloud, Inc. ינקוט בצעדים הנדרשים בכדי לשמור על אבטחת הנתונים שלך באמצעות תוכניות תאימות כולל שימוש במערכות כוח גיבוי וגיבוי נתונים. עם זאת, הדבר עדיין מחייב שתנקוט באמצעי אבטחה עבור הנתונים שלך. אנו לא יכולים להבטיח שנוכל לשחזר את שירותיך באופן מלא במקרה של אובדן נתונים. לכן אנו ממליצים בחום לקבוע נהלי גיבוי יומיים משלך בכדי להבטיח את בטיחות הנתונים שלך.
10.2 אם ברצונך ש- Word Cloud, Inc. תספק שירותי גיבוי שגרתיים, שאינם ניתנים במסגרת הסכם זה, אנא פנה אלינו, אנו מציעים מגוון שירותי גיבוי בנוסף לשירותים הרגילים שלנו, אתה יכול לבחור באחד מהם כ אנו מספקים את כל השירותים באמצעות הסכם כתוב נפרד.
שימוש ואבטחה במשאבים 11.1
Word Cloud, Inc. אינה מגדירה מגבלות על משאבי המערכת והחומרה בהם ניתן להשתמש עבור כל חשבון. אנו לא מבטלים מרצון חשבונות משתמשים אלא אם כן הם עולים באופן משמעותי על רמות השימוש המקובלות, או

אלא אם כן שמירה על השימוש של אותו לקוח תשפיע משמעותית על חווית הלקוחות האחרים.
11.2 למעט כפי שמותר במפורש על פי החוק, אינך רשאי להנדס לאחור, לפרק, לפרק עבודות נגזרות של האתר ו / או החומרים. אתה מסכים לא להשתמש בשום מכשיר או תהליך ידני אוטומטי כדי לפקח או להעתיק את האתר או את החומרים ולא תשתמש בכל מכשיר, תוכנה, קוד מחשב או וירוס כדי להפריע או לנסות להפריע לשירותים שלנו ולאתר.

11.3 אבטחה - כל הפרת אבטחה באתר ו / או בשירותים אסורה ועלולה לגרום לאחריות פלילית ואזרחית. אתה מסכים שלא להפר או לנסות לשנות או לתפעל חומרה ותוכנה, שרתי פשרה או כל שימוש בלתי מורשה אחר על ידי פעילויות כאלה. אסור לך לעסוק ב.

כל צורה של גישה או שימוש בלתי מורשים לנתונים, מערכות או רשתות, כולל אתרים ו / או שירותים.

הפרעה בלתי מורשית לשירותים, מארחים או רשתות של כל משתמש. הכניסו תוכניות זדוניות (כמו וירוסים ותולעים) לרשתות

או שרתים, כולל אתרים ו / או שירותים.
איפוס משתמשים ואימות אבטחה של כל מארח, רשת או

חשבון.
השתמש בשירותים שלנו כדי להתפשר על אבטחה או על אתרים אחרים.
במקרה שאתה מעורב בהפרה כלשהי של אבטחת המערכת, אנו

שומר לעצמי את הזכות לשחרר מידע אודותיך למנהלי מערכות של אתרים אחרים בכדי לסייע בפתרון אירועי אבטחה, ונעבוד גם עם כל רשות אכיפת החוק לבדיקת פשעים והפרות של אבטחת המערכת או הרשת. בנוסף, הפרה של הוראות אבטחה אלה עלולה לגרום לסיום חשבונך בהתאם לסעיף 3 להסכם זה.
11.4 שימוש בתעבורה - העברת הנתונים החודשית שלך נקבעת על ידי רכישת שירות או מנוי ספציפיים. אם השימוש שלך חורג מהמגבלה החודשית שלך, חשבונך יושעה ויתחדש בתחילת החודש העוקב או בתאריך החיוב שלך בהתאם למוצר או לשירות. תנועה שאינה בשימוש לא תועבר לתנועה בחודש הבא.

11.5 מדיניות שימוש הוגן - אנו מספקים שירותים או מנויים מסוימים ללקוחותינו ואנו מצפים מהמשתמשים להשתמש בכל שירות כמתואר, המוגדר כשימוש רגיל, הוגן וסביר לאורך כל מחזור חיוב נתון. כאשר אנו קובעים שמשתמש משתמש בשירותים או במינויים באופן לא סביר, אנו עשויים לנקוט צעדים למתן את ההשפעה השלילית, כולל, אך לא רק, מגבלות חיבור ומגבלות גישה. שימוש לא הוגן כולל, אך אינו מוגבל, את הדברים הבאים. השאלה, הדלפה, מכירה מחדש של חשבונות ושירותים של Word Cloud, Inc.

שימוש ללא הפרעה בכל סוגי שירותי ההורדה של p2p.

חריגה ממספר המשתמשים המרבי שצוין עבור המוצר או השירות.

הפעלת תוכנית עתירת משאבים בנקודת הקצאה אחת לתקופה ממושכת.

הפרת החוקים והתקנות של המדינה או האזור שבהם נמצאת נקודת אספקת המשאבים, בנקודת אספקת המשאבים.

12. אחריות לזמן עבודה
12.1 Word Cloud, Inc. תספק לך הסכם רמת שירות

(SLA) כדי להבטיח זמינות מסוימת של השירותים שלנו. אנא פנה אלינו כאשר אתה זקוק לשירות צד שלישי נוסף, שיוצג במסגרת הסכם זה והוא חלק בלתי נפרד מהסכם זה.
על מנת שתוכל לקבל פיצוי בגין הפרעה לשירות צדק, עליך להודיע לנו בהתאם לנהלים מסוימים ואתה מבין ומסכים כי כישלוןך במלא אחר נהלים מסוימים תוך שלושה (3) ימים מהפעלת אירוע ההפרעה של צד"ל. לוותר על זכותך לקבל פיצוי בגין הפרעת צד"ל.

13. שינויים במחיר
13.1 כל המנויים החדשים והמתחדשים למוצרים ולשירותים ייהנו מהגנת מחירים לתקופה של שנה, כלומר 365.25 יום. Word Cloud, Inc. מתחייבת לעשות את כל המאמצים הסבירים בכדי להבטיח כי מחיר המנוי של המנוי לא יוגדל בתקופת הגנת המחירים.

13.2 Word Cloud, Inc. תהיה רשאית להתאים את המחירים של כל המוצרים והשירותים בהתבסס על גורמי עלות. ניתן להעלות את מחיר המנוי בשיעור מקסימלי של 10% לכל מחזור חיוב.
13.3 המנוי אינו רשאי לתבוע החזר של הפרש המחירים מ- Word Cloud, Inc. כתוצאה מכל הפחתת מחירים זמנית (הצעה או אירוע) ו / או הפחתת מחירים קבועה.

13.4 כל ההצעות שהוחלו יהפכו לפסולות לאחר התאמת המחירים עבור מוצרים ושירותים. מוצרים ושירותים שנרכשו במחיר מוזל יהיה צורך לשלם במחיר החדש לאחר התאמת מחיר המנוי.

13.5 אם נסיים את שירותיך כתוצאה מסעיף 3.2 להסכם זה ונחליט לספק לך את השירותים בעתיד, העמלות הקודמות שלך לא יתווספו לשירותים החדשים ואתה עדיין תידרש לשלם עבור שירותים חדשים.
13.6 מנויים רשאים לשדרג או לשדרג לאחור מוצרים ושירותים דרך פורטל Word Cloud, Inc. או API, והם יידרשו לשלם את הפרש החיובים כדי להשלים את השדרוג מיד אחריך

בקש זאת, וסכום החיוב הבא שלך יותאם אוטומטית; בעוד ששירותי ההדרגה לא יקבלו החזר על עלות המוצרים והשירותים, אלא רק מחיר חידוש החיוב! שינויים יתרחשו. אינך יכול לבקש מ- Word Cloud, Inc. לבטל גובה שביקשת בעצמך או להחזיר עמלות כלשהן.
14. הגנה
14.1 אתה מסכים להגן, לשפות ולהחזיק את Word Cloud, Inc. ושלוחותיה ללא נזק מכל ונגד כל התביעות, ההתחייבויות או ההשלכות המוניטין, כולל שכר טרחת עורכי דין ומומחים סבירים, הנובעים או קשורים לכך.
הנובעים מהפרה של הסכםך על פי הסכם זה;

הנובע משימושך בשירותים;

כל הפעולות והפעילויות המתרחשות כתוצאה משם המשתמש והסיסמה שלך;

כל מכירה של סחורות או שירותים, פרסום עם התוכן שלך או המידע והנתונים שלך;

כל חומר משמיץ, לשון הרע או בלתי חוקי המכיל את התוכן שלך

או המידע והנתונים שלך;
כל טענה או טענה שהתוכן שלך או המידע והנתונים שלך

מפר את כל הפטנטים, זכויות היוצרים או זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו או מפרים את זכויות הפרטיות או הפרסום של צד שלישי כלשהו;

גישה של כל צד שלישי לתוכן שלך או למידע ולנתונים שלך או לשימוש בו;

כל פגיעה במוניטין של Word Cloud, Inc. שנגרמת על ידך; הפרה של כל מדיניות שימוש מקובלת החלה;
אתה מתחייב ומייצג כי: 1) התוכן והכותרות שלך מצייתים

עם החוקים של ארצות הברית של אמריקה; 2) אתה בגיל במדינה בה אתה וכל משתמשי הקצה שלך נמצאים; ו- 3) אינך ניגש או מספק תוכן המכיל תיאורים אמיתיים של פורנוגרפיה של ילדים, גסות, בעלי חיים, אלימות או כל תמונה שאינה חוקית בארצות הברית של אמריקה.
15. אין תוספת
אחריות 15.1 אתה מסכים במפורש שהשימוש בתוכן שלנו הוא על אחריותך הבלעדית. השירות ניתן על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן ". ה

השירות ניתן על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן ". ענן מילים, inc. מסיר במפורש את כל האחריות הנוספת, מפורשת או משתמעת, כולל, אך לא רק, אחריות על התאמה למטרה מסוימת, סחירות, כותרת ואי הפרה. ענן מילים, inc. אינה מתחייבת כי השירות יעמוד בדרישותיך או שהשירות יהיה ללא הפרעה. השירות ניתן במועד ובאופן מאובטח ונטול טעויות לחלוטין; כמו כן אין היא מעניקה כל אחריות לכך שהתוצאות המתקבלות משימוש בשירותים הניתנים על ידי Word Cloud, Inc. או כל מידע המתקבל באמצעות השירות יהיו מדויקות, אמינות, או שתוקנו פגמים בתוכנה או חומרה כלשהי. לא ניתנות התחייבויות נוספות, וכל הצגה בנוגע לנושאים אלה בחומרי הקידום צריכה להיחשב כהפניה לפרסומת ולא לאחריות. אתה מבין ומסכים כי כל מידע או מידע שהורדת או הושג על ידך בדרך אחרת באמצעות השימוש שלך בשירותים עשוי להיות על אחריותך בלבד וכי אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל אובדן או נזק למערכת המחשב שלך על פי שיקול דעתך.

Word Cloud, Inc. עשויה לספק לך מוצרים, שירותים ו / או תוכנה של צד שלישי שאינם חלק מהשירותים ("שירותי צד שלישי או תוכנה"). ל- Word Cloud, Inc. אין שליטה על התוכן של שירותי צד שלישי או תוכנה. השימוש בשירותים או בתוכנות של צד שלישי כלשהו הוא על אחריותך בלבד ובכפוף לתנאים ולהגבלות של ההסכם הנפרד שלך עם הצד השלישי.

אין ייעוץ או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, בין אם משתמע, סימן מסחרי או אחר, שהושג על ידך מ- Word Cloud, Inc. או באמצעות השירותים, כולל, ללא הגבלה, כל חומר שיווקי או קידום מכירות המתאר את השירותים ב- Word Cloud, Inc אתר, תיצור כל אחריות.

Word Cloud, Inc. אינה מספקת אחריות על אף אחד מהמוצרים והשירותים.
הסכם זה וכל העניינים הנובעים מהסכם זה או קשורים אליו יחולו על פי חוק, למעט הוראות סתירת החוק שלו. במקרה של התחלה בפעולה המותרת על פי הסכם זה, הצדדים יעמידו פעולה כזו לרשות בית המשפט.

הצדדים מסכימים כי מקום, תחום שיפוט, מקום ובחירת החוק כמפורט בסעיפים הבאים של הסכם זה הינם חובה ואינם מותרים, ובכך מונעים את האפשרות להסכם שיפוטי בין הצדדים להתדיינות הנובעת ממנו למעט האמור בסעיף זה. סעיף.

16.2 ניתוק אם מסיבה כלשהי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת או ועדת בוררות מוצאים כי הוראה כלשהי מהסכם זה וכל חלק ממנו בלתי ניתנת לאכיפה, בכל זאת הוראה זו תיושם במלואה והשארית הסכם זה תימשך כוח ואפקט מלא.

הזכויות והחובות של הצדדים להסכם זה, לפי העניין, ישרדו את מטלותיהם, יורשיהם, המנהלים והמנהלים שלהם. לא ניתן למכור, להסכם משנה, להקצות או להעביר בדרך אחרת, באופן חלקי או חלקי, הסכם זה ואף זכויות המוענקות להלן.

כישלונו של אף אחד מהצדדים לאכוף הוראה כלשהי בהסכם זה לא ייחשב כוויתור על כל התחייבות או זכות עתידית לאכוף הוראה כזו או כל הוראה אחרת.
16.5 יחסי הצדדים ענן Word הוא ספק עצמאי ושום דבר בהסכם זה לא יתפרש כיוצר שותפות, מיזם משותף או יחסי סוכנות בין הצדדים. 16.6 כותרות הסעיפים וסעיפי המשנה בהסכם זה מוכנסים מטעמי נוחות בלבד ולא ייחשבו כחלק מהסכם זה, ומשמעותם לא תושפע.

16.7 כוח עליון בשל נסיבות בלתי צפויות או גורמים שאינם בשליטתו הסבירה, כולל אך לא מוגבל: מעשי אלוהים; מלחמה, פרעות, איסור, מעשים תרבותיים או צבאיים או טרור; שריפה, שיטפון, רעידת אדמה, הוריקן, סערה טרופית או אסון טבע אחר; שביתות או מחסור בתחבורה, מתקנים, דלק, אנרגיה, עבודה או חומרים; תשתית שירותי טלקומוניקציה או שירותי מידע. כישלון לעשות זאת; פריצה, ספאם או כישלון של מחשב, שרת או תוכנה כלשהם לא יהוו הפרה של הסכם זה.

16.8 ייצוא אתה מבין ומאשר כי תוכנות מסוימות עשויות להיות מוסדרות על ידי סוכנויות (כולל משרד המסחר) האוסרות על ייצוא או העברת תוכנה למדינות או אזורים מסוימים ולצדדים שלישיים. לא תסייע ולא תשתתף בהעברה בלתי חוקית כזו או בהפרה של חוקים ותקנות חלים. אתה מתחייב כי בהתאם לחוקים ולתקנות הרלוונטיים, לא תתן רישיון או מתיר בדרך אחרת לכל אדם שאינו מורשה לקבל את הסחורה, ותמלא אחר חוקים ותקנות כאלה.

כל ההודעות המותרות או הנדרשות על פי הסכם זה עשויות להישלח בדואר אלקטרוני, בפקס, בשירות שליחויות, בדואר או בדואר רשום לכתובת הדואר האלקטרוני, מספר הפקס או כתובת הדואר שנמסרו לאחרונה על ידך, ויהיו בתוקף עם העברה. עדויות להעברה מוצלחת יישמרו. כל צד רשאי לתקשר עם הצד השני באמצעים האלקטרוניים המתוארים בהסכם זה. כל אחד מהצדדים מסכים כי כל התקשורת האלקטרונית: (ט) המכילה זיהוי משתמש של השולח המספיקה מבחינה משפטית בכדי לאמת את זהות השולח ואמיתות התקשורת; ו- (ii) אשר נשלחים על ידך ו-

להכיל זיהוי משתמש שלך שמזהה אותך כיוצר התוכן, תהיה לאותה השפעה ומשמעות משפטית כמו לחתימה בכתב שלך.

bottom of page